<
Trang chủ » Tra từ
needle  
['ni:dl]
danh từ
 • cái kim; kim (la bàn...)
lỗ kim
xâu kim
 • chỏm núi nhọn
 • lá kim (lá thông, lá tùng)
 • tinh thể hình kim
 • cột hình tháp nhọn
 • (the needle ) (từ lóng) sự bồn chồn
cảm thấy bồn chồn
   • mò kim đáy biển
   • đáng tin cậy
động từ
 • khâu
 • nhể (bằng kim); châm
 • lách qua, len lỏi qua
lách qua một đám đông
 • kết tinh thành kim
 • (từ lóng) châm chọc, chọc tức; khích (ai làm gì)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thêm rượu mạnh (vào bia)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt