<
Trang chủ » Tra từ
nay  
[nei]
danh từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) sự từ chối, sự cự tuyệt, sự trả lời không
từ chối ai, không tán thành ai; cấm đoán ai
số người không tán thành chiếm đa số
phó từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) không
nay I will not ...
không, tôi không muốn...
  • không những thế; hơn thế, mà lại còn; nói cho đúng hơn
tôi nghĩ hơn thế, tôi chắc chắn rằng hắn ta sai
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt