<
Trang chủ » Tra từ
nautical  
['nɔ:tikəl]
tính từ
  • (thuộc) biển; (thuộc) hàng hải
lịch hàng hải
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt