<
Trang chủ » Tra từ
naturally  
['næt∫rəli]
phó từ
  • vốn, tự nhiên
nói tự nhiên
cô ta vốn có năng khiếu về nhạc
  • đương nhiên, tất nhiên, cố nhiên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt