<
Trang chủ » Tra từ
naive  
[nai'i:v]
Cách viết khác : naẶve [nai'i:v]
  • ngờ nghệch; khờ dại
  • ngây thơ; chất phác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt