<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
naissance  
danh từ giống cái
 • sự đẻ, sự sinh ra, sự ra đời
ngày sinh
nơi sinh
đẻ ra, sinh ra
sự sinh đôi
 • dòng dõi
dòng dõi trâm anh
 • tầng lớp quý tộc
người thuộc tầng lớp quý tộc
 • chỗ bắt đầu; lúc bắt đầu
chỗ bắt đầu của dòng sông (nguồn)
chỗ bắt đầu gai xương sống
lúc mặt trời bắt đầu mọc
   • giấy khai sinh
   • (thân mật) chết
   • từ khi đẻ
mù từ khi đẻ
   • là con (ai)
   • tạo ra, lập nên cái gì
   • theo quyền thế tập
   • sinh ra, bắt nguồn; bắt đầu
phản nghĩa Mort . Fin .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt