<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nửa giờ  
[nửa giờ]
  • half an hour; half-hour
I'll be there in half an hour/in a half-hour
To update information every half-hour
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt