<
Trang chủ » Tra từ
nồi  
[nồi]
danh từ.
  • pot, cauldron, potfuls
      • meat boils in a leather pot, brothers injuring one another (bì oa chử nhục); internicide; fratricidal
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt