<
Trang chủ » Tra từ
nối lại  
[nối lại]
  • to rejoin
  • to renew; to restore; to resume
To resume negotiations; To get back to the negotiating table
To restore normal relations
To get in touch with somebody again
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt