<
Trang chủ » Tra từ
nô lệ  
[nô lệ]
  • bondman; bondwoman; serf; slave
Rather/sooner death than slavery; Death before slavery
To reduce somebody to slavery; to make a slave out of somebody; to enslave
To be sold into slavery
A female slave
  • slavish
To have a slavish mind
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt