<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nín cười  
[nín cười]
  • to hold back laughter; to repress laughter; to keep a straight face; to suppress a laugh/smile
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt