<
Trang chủ » Tra từ
não  
[não]
  • (y học) cerebrum; brain
Brain wave
Brain-damaged
Brain accident
  • cerebral
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt