<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mystery  
['mistəri]
danh từ
  • điều huyền bí, điều thần bí
điều huyền bí của toạ vật
  • bí mật, điều bí ẩn
coi cái gì là một điều bí mật
  • ( số nhiều) (tôn giáo) nghi lễ bí truyền, nghi thức bí truyền
  • kịch tôn giáo (thời Trung cổ)
  • tiểu thuyết thần bí; truyện trinh thám
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt