<
Trang chủ » Tra từ
mutual  
['mju:tjuəl]
tính từ
  • (về tình cảm hoặc hành động) người này đối với người kia; lẫn nhau
sự yêu mến/nghi ngờ lẫn nhau
sự viện trợ/giúp đỡ lẫn nhau
những người có thiện chí với nhau
  • có cùng mối quan hệ nào đó với nhau; của nhau
chúng tôi là bạn/kẻ thù của nhau
tình huống trong đó hai hoặc nhiều người ca ngợi hoặc công khai khâm phục nhau; sự tâng bốc lẫn nhau
  • chung cho hai hoặc nhiều người
người bạn chung của chúng tôi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt