<
Trang chủ » Tra từ
municipal  
[mju:'nisipəl]
tính từ
  • (thuộc) thành phố; (thuộc) đô thị; (thuộc) thị xã
những công sở của thành phố
hội đồng thành phố
hệ thống chiếu sáng/vận tải của thành phố
      • luật lệ riêng của một nước
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt