<
Trang chủ » Tra từ
multiplication  
[,mʌltipli'kei∫n]
danh từ
  • sự nhân
  • (toán học) tính nhân
©2020 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt