<
Trang chủ » Tra từ
mouth  
[mauθ]
[mauðz]
danh từ, số nhiều mouths
 • mồm, miệng, mõm
bằng miệng, bằng lời nói
 • miệng ăn
một miệng ăn vô dụng
 • cửa (hang, sông, lò...)
 • sự nhăn mặt, sự nhăn nhó
nhăn mặt, nhăn nhăn nhó nhó (tỏ vẻ không bằng lòng)
   • sủa; cắn (chó)
   • để cho ai nói cái gì
   • mớm lời cho ai, bảo cho ai cách ăn nói
   • nói đúng những lời mà người ta định nói
   • xin ông đừng dở cái trò hỗn xược của ông ra nữa!
   • câm mồm đi! bịt cái mõm lại!
ngoại động từ
 • nói to; đọc rành rọt; nói cường điệu
 • ăn đớp
nội động từ
 • nói to; nói cường điệu; kêu la
 • nhăn nhó, nhăn mặt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt