<
Trang chủ » Tra từ
mountain  
['mauntin]
danh từ
  • núi
  • (nghĩa bóng) núi, đống to
hàng đống vàng
hàng đống nợ
      • đầu voi đuôi chuột
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt