<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mou  
tính từ
 • ( mol trước một từ bắt đầu bằng nguyên âm hay h câm), giống cái là molle
 • mềm
sáp ong mềm
những phần mềm của cơ thể
thịt mềm, thịt nhão
 • êm
ghế bành êm
 • nóng ẩm
thời tiết nóng ẩm
 • yếu ớt, ẻo lả, uể oải, uỷ mị
gió yếu (ớt)
cuộc sống uỷ mị
dáng đi uể oải
khuôn mặt uể oải
 • nhu nhược
một người nhu nhược
   • đáy bùn
   • biển đứng
   • nhu nhược quá
   • kẻ dễ sai khiến
phó từ
 • (thông tục) nhẹ nhàng; từ từ
Vas -y mou
cứ từ từ
 • yếu ớt
nhạc công chơi quá yếu ớt
danh từ giống đực
 • cái mềm
cái mềm và cái cứng
 • (thân mật) người nhu nhược
 • phổi (thú vật)
phổi bê
   • không được căng, chùng
   • (thông tục) lừa ai
   • nới ra (dây thừng...)
   • lỏng ra được, nới ra
   • (thân mật) đánh ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt