<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mother-to-be  
['mʌðətəbi]
danh từ, số nhiều là mothers-to-be
  • phụ nữ có mang, sản phụ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt