<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
moteur  
tính từ
  • (kỹ thuật) phát động
lực phát động
  • (sinh vật học, sinh lý học) vận động
dây thần kinh vận động
danh từ giống đực
  • (kỹ thuật) động cơ
động cơ đốt trong
động cơ chạy bằng dầu
động cơ máy bay
  • (nghĩa bóng) động lực
động lực hành động
động lực của chiến tranh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt