<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mop  
[mɔp]
ngoại động từ
 • túi lau sàn, giẻ lau sàn
ngoại động từ
 • lau, chùi
lau sàn
   • thu dọn, nhặt nhạnh
   • (quân sự) càn quét
   • (từ lóng) vét sạch
nốc cạn chỗ bia
   • (từ lóng) hoàn toàn áp đảo ai, có ưu thế tuyệt đối với ai; đánh bại ai hoàn toàn
danh từ
nội động từ
danh từ
 • chợ phiên mùa thu (để đến tìm thuê thợ gặt...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt