<
Trang chủ » Tra từ
moot  
[mu:t]
danh từ
  • (pháp lý) sự thảo luận, sự tranh luận (của sinh viên luật về một vụ án giả định để thực tập)
  • (sử học) cuộc hội nghị, cuộc hội họp
tính từ
  • có thể bàn, có thể tranh luận
một điểm (vấn đề) có thể bàn
ngoại động từ
  • nêu lên để bàn (vấn đề)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt