<
Trang chủ » Tra từ
mood  
[mu:d]
danh từ
  • (ngôn ngữ học) lối, thức
lối mệnh lệnh
lối cầu khẩn
  • (âm nhạc) điệu
danh từ
  • tâm trạng; tính khí, tâm tính, tính tình
ở tâm trạng vui vẻ
người tính khí bất thường
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt