<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
monture  
danh từ giống cái
  • vật (để) cưỡi
cưỡi con vật
  • khung, thân, gọng
khung cưa
gọng kính
      • muốn làm việc lâu dài không nên dốc hết sức một lúc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt