<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
monospace  
Tin học
  • đơn cách Một kiểu chữ như Courier chẳng hạn, trong đó độ rộng của mỗi ký tự không thay đổi, tạo ra các ký tự giống như chữ in. Xem proportional spacing
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt