<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
monosexual  
['mɔno(u)'seksjuəl]
tính từ
  • đơn tính (hoa)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt