<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
monosépale  
tính từ
  • (thực vật học) (có) một lá đài, (có) đài liền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt