<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
monnaie  
danh từ giống cái
 • đồng tiền; tiền; tiền tệ
một đồng tiền
mặt đồng tiền
đồng tiền vàng
tiền giấy
 • tiền lẻ
đổi một trăm frăng lấy tiền lẻ
 • sở đúc tiền và huy chương
   • đúc tiền
   • kiếm tiền
   • đổi lấy tiền lẻ
   • tiền giả
người làm tiền giả
   • sở đúc tiền
   • tiền lưu hành
   • thường lệ
   • tiền lẻ
   • đồng tiền thanh toán (không có thực chi, dùng để thanh toán)
   • ngoại tệ
   • tiền giấy; tiền quy ước
   • tiền tín dụng
   • giấy bạc
   • hỏi nợ chỉ nhăn nhở cười trừ
   • tiền lẻ
   • ăn miếng trả miếng đối với ai
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt