<
Trang chủ » Tra từ
monetary  
['mʌnitəri]
tính từ
  • (thuộc) tiền tệ
đơn vị tiền tệ
hệ thống tiền tệ quốc tế
chính sách tiền tệ của chính phủ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt