<
Trang chủ » Tra từ
monastic  
[mə'næstik]
tính từ
  • (thuộc) tu viện
  • (thuộc) phong thái thầy tu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt