<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
modéré  
tính từ
  • đúng mức
có tham vọng đúng mức
  • vừa phải
giá vừa phải
  • (chính trị) ôn hoà
danh từ
  • (chính trị) người ôn hoà
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt