<
Trang chủ » Tra từ
mission  
['mi∫n]
danh từ
  • sứ mệnh, nhiệm vụ
sứ mệnh tối mật
sứ mệnh của các nhà thơ
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
phi đội đã bay đi làm một phi vụ trinh sát
sở chỉ huy đặc nhiệm
đi/đến/phái ai làm nhiệm vụ điều tra
  • phái đoàn; phái bộ
phái đoàn thương mại
phái đoàn ngoại giao
  • sự truyền giáo; hội truyền giáo; khu vực truyền giáo; trụ sở của hội truyền giáo
làm việc ở hội truyền giáo
hội truyền giáo ở nước ngoài
hội truyền giáo ở trong nước
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt