<
Trang chủ » Tra từ
mirror  
['mirə]
danh từ
  • gương
  • (nghĩa bóng) hình ảnh trung thực (của cái gì)
ngoại động từ
  • phản chiếu, phản ánh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt