<
Trang chủ » Tra từ
minuscule  
['minʌskju:l]
tính từ
  • nhỏ xíu, rất nhỏ
  • viết thường (trái với viết hoa)
danh từ
  • chữ thường (trái với chữ hoa)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt