<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ministre  
danh từ giống đực
 • bộ trưởng
bộ trưởng bộ tài chính
bộ trưởng bộ nội vụ
bộ trưởng bộ nông nghiệp
bộ trưởng bộ quốc phòng
bộ trưởng bộ ngoại giao
hội đồng bộ trưởng
văn phòng bộ trưởng
 • mục sư (đạo Tin lành)
 • (ngoại giao) công sứ
   • linh mục
   • quốc vụ khanh
   • thủ tướng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt