<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ministère  
danh từ giống đực
  • bộ
bộ ngoại giao
đi đến bộ
bộ ngoại thương
bộ nông nghiệp
bộ văn hoá thông tin
bộ tài chính
bộ kinh tế
bộ quốc phòng
bộ giáo dục và đào tạo
  • chức bộ trưởng; nhiệm kì bộ trưởng
  • nội các chính phủ
thành lập nội các
  • giáo dục
      • (luật học, pháp lý) viện kiểm sát, viện công tố
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt