<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
minimiser  
ngoại động từ
  • giảm nhẹ; thu nhỏ
giảm nhẹ kết quả
giảm nhẹ vai trò của ai
giảm bớt tính nghiêm trọng của tình hình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt