<
Trang chủ » Tra từ
mineral  
['minərəl]
tính từ
  • khoáng
muối khoáng
giới khoáng vật
dầu thô
  • (hoá học) vô cơ
axit vô cơ
danh từ
  • khoáng vật; khoáng sản
  • nước khoáng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt