<
Trang chủ » Tra từ
milieu  
['mi:ljɜ: ;  mi:'ljɜ:]
danh từ, số nhiều là milieux
  • môi trường, hoàn cảnh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt