<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
midi  
danh từ giống đực
 • buổi trưa; mười hai giờ trưa
mười hai giờ rưỡi trưa rồi
bữa ăn trưa
 • phương nam, hướng nam
thuê một căn hộ hướng nam
 • (nghĩa bóng) tuổi đứng bóng, lúc đứng bóng (của cuộc đời)
 • ( Midi ) miền Nam
giọng miền Nam (nước Pháp)
   • mỗi người xem xét vấn đề theo quan điểm của riêng mình
   • vào giờ ăn trưa
   • đánh lừa ai một cách trâng tráo
   • rõ như ban ngày mà vẫn không thấy
phản nghĩa Minuit . Nord
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt