<
Trang chủ » Tra từ
message  
['mesidʒ]
danh từ
  • thư tín, điện, thông báo
bức điện
điện mừng
(tin học) thông báo cho biết có sự trục trặc; thông báo lỗi
  • thông điệp; lời phán truyền (của thần, nhà tiên tri...)
      • vở tuồng có chủ đề tư tưởng rõ rệt
      • hiểu ý; thấm ý
động từ
  • truyền đạt; truyền thông
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt