<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mess hall  
['meshɔ:l]
danh từ
  • phòng ăn tập thể (ở trại lính)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt