<
Trang chủ » Tra từ
menu  
['menju:]
danh từ
  • thực đơn
  • (tin học) bảng chọn; mơ-nuy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt