<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mense  
danh từ giống cái
  • thu nhập (của tu sĩ, của tu viện...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt