<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mensal  
['mensl]
tính từ
  • (thuộc) bàn; để dùng ở bàn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt