<
Trang chủ » Tra từ
memorable  
['memərəbl]
tính từ
  • đáng ghi nhớ, không quên được
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt