<
Trang chủ » Tra từ
meeting  
['mi:tiη]
danh từ
  • (chính trị) cuộc mít tinh, cuộc biểu tình
  • cuộc gặp gỡ, cuộc hội họp, hội nghị
nói chuyện với hội nghị
khai mạc hội nghị
      • sự tâm đầu ý hợp; sự đồng cảm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt