<
Trang chủ » Tra từ
medium  
['mi:diəm]
danh từ, số nhiều là media
  • sự trung gian; sự môi giới
qua sự môi giới của
  • phương tiện truyền đạt (phát thanh, truyền hình, ấn loát...)
  • hoàn cảnh; môi trường
âm thanh truyền qua môi trường không khí
danh từ, số nhiều là mediums
  • trung dung; điểm chiết trung
chính sách trung dung, chính sách ôn hoà
cái trung dung giữa tính khoan dung và tính cố chấp
  • ông đồng bà cốt; đồng cốt
tính từ
  • trung bình, trung, vừa
(rađiô) làn sóng trung
nhiệt độ trung bình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt