<
Trang chủ » Tra từ
meaning  
['mi:niη]
danh từ
  • nghĩa, ý nghĩa
từ này nghĩa là gì?
tính từ
  • có ý nghĩa, đầy ý nghĩa
một cái nhìn đầy ý nghĩa
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt